Databehandleraftalen.

Trunderupvej 9
5683 Haarby

http://www.privatdagpleje-haarby.dk/

e-mail: skovlund25@gmail.com

 

Databehandleraftale / persondatapolitik

for Skovens dagpleje

*Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Firma Styr på Tallene er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med

lovgivningen.

*Kontaktoplysninger

Kontaktpersoner: Birgit Sørensen og Dorthe Skovlund

Adresse: Trunderupvej 9, 5683 Haarby

CVR:

Telefonnr.: 27 58 90 41 / 28 40 14 31

Mail: skovlund25@gmail.com

Website: http://www.privatdagpleje-haarby.dk/

*Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

*Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

- Almindelige persondata

- CPR-nummer

- Følsomme data

* Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

 

 

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester

* Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

* Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores

fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at

indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

* Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at

opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante

ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

* Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

* Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med

mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores

legitime interesse i et behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug

kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

 

 

 

* Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring,

indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre

indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i

indberetning til en myndighed.

*Sikkerhed

* Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der

beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret

offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

*Brug af cookies

Vi placerer ikke cookies.

*Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi

anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager

data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være

begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle

rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

* Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal

henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit

samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi

 

indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine

persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om

betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

* Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod

 

vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at

sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine

persondata.

Vissenbjerg maj 2018